Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky ::..


1. III. Novozámocký festival detských folklórnych súborov, Nové Zámky 1997, 2. Demo Ondrej – Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku. 3. Hemerková Oľga– Eredeti magyar népi táncok és szokások – pôvodné maďarské ľudové tance a zvyky, Osvetový ústav Bratislava 1982. 4. Ješko Milan – Zborník skladieb pre dychové orchestre, Národné osvetové centrum Bratislava 1992. 5. Leščák Milan – Folklór a scénický folklorizmus, Národné osvetové centrum Bratislava 2007. 6. Móži Alexander a kolektív – Ľudové piesne a zvyky Trnavskej roviny, Klub priateľov Trnavy a Národné osvetové centrum Bratislava 2005. 7. Ondrejka Kliment – Základné pohybové jednotky tradičných tancov Liptova II. diel, Vydalo Okresné osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši 1977. 8. O zbieraní a zapisovaní ľudových piesní – Zborník príspevkov z pracovného seminára, pri príležitosti 50 ročníka folklórneho festivalu VÝCHODNÁ, Národné osvetové centrum v Bratislave, Spolok hudobného folklóru pri SHÚ, Bratislava 2004. 9. Pádivý Karol – Záhorácka dychovka 6, Okresné osvetové stredisko Senica, 1989. 10. Širák Pavol– Teória a dejiny choreografie I. školenie choreografov slovenského ľudového tanca rok 1973- 1974, Krajské osvetové stredisko Bratislava, Bratislava 1974. 11. Širák Pavol - Teória a dejiny choreografie II. školenie choreografov slovenského ľudového tanca rok 1973- 1974, Krajské osvetové stredisko Bratislava, Bratislava 1974. 12. Strapáč Peter– Zbierka piesní z Púchova a okolia, Národné osvetové centrum Bratislava 1993. 13. Suchoň Eugen – Štyri slovenské ľudové piesne pre nižší hlas a klavír, Slovenský hudobný fond v Bratislave 1936. 14. Takács András – Eredeti magyar népi táncok IX. – Pôvodné maďarské ľudové tance IX., Osvetový ústav Bratislava 1990. 15. Takács András – Táncoljunk – Tancujeme, Osvetový ústav Bratislava 1979. 16. Takács András, Erőss Pálne, Bors Éva – Magyar népyi táncok, Osvetový ústav Bartislava 1963. 17. Výber z absolventských prác choreografov 2., Osvetový ústav Bratislava 1985. 18. Quittner János – Eredeti magyar népi táncok VIII. – Csallókőz táncai – Pôvodné maďarské ľudové tance zo Žitného ostrova, Osvetový ústav Bratislava 1973. 19. Quittner János – Sebők Gejza – Dél – szlovákiai magyar lakta falvak hagyományos táncai – A szlovákiai magyar néptáncok típusai és dialektusai - Tradičné tance maďarských obcí južného Slovenska – Typy a dialekty maďarských tancov na Slovensku, Osvetový ústav Bratislava 1979. 20. Z výskumných prác absolventov diaľkových školení vedúcich folklórnych skupín, Osvetový ústav Bratislava, 1989. 21. Zálešák Cyril– Folklór na scéne, Osvetový ústav v Bratislave 1990. 22. Zálešák Cyril– Folklórne hnutie na Slovensku, Obzor Bratislava 1982. 23. Zálešák Cyril– Ľudové tance na Slovensku, Osveta – Bratislava, 1964. 24. Zbieranie a zapisovanie a vydávanie ľudových piesní 2, Národné osvetové centrum v Bratislave, Spolok hudobného folklóru pri SHÚ, Bratislava 2005, 25. CD- Horváthová Margaréta – Ľudový odev na Slovensku, Národné osvetové centrum 2006.

Admin
17.03.2011, 12:59

©2008 Miroslav Šimunek